Regulamin

REGULAMIN SERWISU PL.KODING NEXT.COM I OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 

I. Definicje

Ilekroć w dalszej części Regulaminu użyto niżej wymienionych zwrotów pisanych wielką literą, należy je rozumieć w podanym znaczeniu, chyba, że z kontekstu ich użycia wyraźnie wynika co innego:

 1. Opłaty – oznacza jednorazową opłatę za udział w poszczególnych rodzajach Kursów. Wysokość Opłaty publikowana jest w Serwisie. 
 2. Kurs – oznacza oferowany przez Usługodawcę kurs edukacyjny o określonej tematyce prowadzony online w formie lekcji grupowych realizowanych z Tutorem i organizowany dla Uczniów. Aktualna oferta Kursów dostępna w Serwisie. Udział w Kursie jest odpłatny, zgodnie z wysokością Opłaty opublikowaną w Serwisie. Udział Ucznia w Kursie jest przedmiotem Umowy.
 3. Lekcja Grupowa – oznacza lekcję prowadzoną przez Tutora dla limitowanej grupy Uczniów o tematyce i poziomie zaawansowania ustalonym przez Usługodawcę, zgodnie z harmonogramem udostępnianym Użytkownikom przed rozpoczęciem kursu, za pośrednictwem podanego przez niego w formularzu zakupowym adresu e-mail. 
 4. Tutor  –  oznacza osobę, która prowadzi lekcje grupowe w ramach Kursów. 
 5. UsługodawcaFundacja Firma dla Każdego z siedzibą w Warszawie (00-660 Warszawa) przy ul. Lwowska 5\15, wpisana do Rejestru Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000569410, NIP: 5252625624, REGON: 362170026 oraz wyodrębniona w ramach Fundacji zorganizowana część przedsiębiorstwa o nazwie “Koding Next Polska” reprezentowana przez Damian Strzelczyk, Mateusz Rybiński, Aleksandra Snuzik, email: kontakt@kodingnext.com.
 6. Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin świadczenia Usługi przez Usługodawcę oraz warunków korzystania z Kursu. ​​
 7. Serwis – oznacza portal internetowy działający pod adresem internetowym www.pl.kodingnext.com
 8. Użytkownik – oznacza osobę fizyczną posiadającą zdolność do czynności prawnych, uprawnioną do korzystania z Usługi lub podejmująca działania w celu jej nabycia. W przypadku osoby niepełnoletniej, to również osoba działająca w jej imieniu i na jej rzecz, jako opiekun prawny.  
 9. Uczeń – osoba małoletnia w wieku od 4 do 12 roku życia, reprezentowana przez Użytkownika.
 10. Umowaoznacza umowę, zawarta na odległość pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą na warunkach określonych Regulaminem, której przedmiotem jest Usługa świadczona drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2020, poz. 344, z późn. zm.). 
 11. Usługa – możliwość udziału w Kursie przez Ucznia na warunkach określonych Regulaminem oraz pozostałych świadczeń dostępnych za pośrednictwem Serwisu, w szczególności możliwość składania zamówienia. 

II. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy dokument („Regulamin”) określa: 
  • odpowiednie prawa i obowiązki Usługobiorcy i Użytkownika związane z korzystaniem z Usługi;
  • zasady wyłączania odpowiedzialności Usługodawcy z tytułu świadczenia usługi drogą elektroniczną; 
  • zasady ochrony danych osób fizycznych korzystających z Usług świadczonych drogą elektroniczną.
 2. Przed skorzystaniem z Usług należy uważnie przeczytać poniższy Regulamin. Rozpoczynając korzystanie z Usługi, Użytkownik  potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, dokonuje akceptacji jego postanowień i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 3. Usługodawca przed zawarciem Umowy nieodpłatnie udostępnia niniejszy Regulamin w systemie teleinformatycznym, który może być swobodnie odtwarzany, kopiowany, drukowany oraz ściągany w każdym czasie.
 4. Usługodawca może wskazać partnerów, z pomocą których świadczy Usługi, np. operatorów płatności internetowych, z usług których korzysta Użytkownik. Warunki niniejszego Regulaminu stosuje się w zakresie nieuregulowanym wyraźnie odmiennie w umowach zawartych pomiędzy Użytkownikiem a partnerami Usługodawcy.
 5. Usługodawca świadczy Usługę drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.
 6. Wszelka korespondencja pisemna lub elektroniczna powinna być kierowana na następujące dane kontaktowe Usługodawcy: email kontakt@kodingnext.com lub ul. Lwowska 5\15, 00-660 Warszawa
 7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do określenia szczegółowych zasad oraz zakresu świadczenia poszczególnych usług w odrębnych regulaminach.

III. Zawarcie Umowy

 1. Umowa o świadczenie Usługi zostaje zawarta z chwilą prawidłowego wypełnienia formularza zakupowego zamieszczonego w Serwisie i zaakceptowania Regulaminu poprzez odznaczenie odpowiedniego przycisku wyboru. Treść Umowy odpowiada treści Regulaminu. 
 2. Umowę może zawrzeć każda osoba fizyczna, z zastrzeżeniem, że w imieniu osób małoletnich, musi działać przedstawiciel ustawowy takich osób. 
 3. Osoba, która zawiera Umowę oświadcza, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz, że działa w imieniu własnym.
 4. W ramach Serwisu Usługodawca publikuje informacje dotyczące organizowanych Kursów, ich zakresu, jak również wysokości Opłat. 
 5. W ramach funkcjonalności Serwisu Użytkownik może zawrzeć Umowę. Dokonanie płatności za Kurs możliwe jest za pośrednictwem operatora płatności, tj. podmiotu trzeciego dostarczającego funkcjonalności pozwalających na dokonanie zapłaty. 
 6. Adres e-mail podany w formularzu zakupowym przez Użytkownika, stanowi konieczną formę identyfikacji wobec Usługodawcy i będzie wykorzystywany do wszelkiej korespondencji związanej ze świadczeniem Usługi. 

IV. Usługi świadczone przez Usługodawcę w ramach Umowy

 1. W ramach Usługi świadczonej na rzecz Użytkowników realizowane są następujące świadczenia : 
  • nieodpłatne: umożliwianie Użytkownikom zawierania Umów na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie; umożliwienie kontaktu z Usługodawcą w oparciu o dostępne formularze; oraz umożliwienie przeglądania treści zamieszczonych w ramach Serwisu.
  • odpłatne: Kurs edukacyjny o określonej tematyce prowadzony online w formie lekcji grupowych realizowanych z Tutorem i organizowany dla Uczniów. Kurs obejmuje 10 godzin nauczania w formie synchronicznej, w trybie online. W ramach Kursu Uczeń otrzymuje materiały dydaktyczne w formie cyfrowej, potrzebne do realizacji Kursu.
 2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie usług odpłatnych zostaje zawarta z chwilą prawidłowego wypełnienia formularza zakupowego zamieszczonego w Serwisie i akceptacji postanowień  Regulaminu poprzez odznaczenie odpowiedniego przycisku wyboru. 

V. Warunki świadczenia usług przez Usługodawcę

 1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Użytkownik i Usługodawca są następujące:
  • połączenie z siecią Internet o prędkości połączenia min. 4 Mbps
  • przeglądarka internetowa w dowolnej, głównej wersji;
  • włączona obsługa “ciasteczek” (cookies);
  • dostęp do komputera (w tym laptopa) wyposażonego w kamerę oraz mikrofon oraz spełniające minimalne wymagania techniczne:
   • W przypadku kursu “Sztuczna Inteligencja i Grafika”: Procesor Intel 1.6 GHz lub AMD; 4 GB RAM, wyposażony w dedykowaną kartę wideo;
   • W przypadku kursu “Programowanie i Nauka”: Procesor Intel 1.6 GHz lub AMD; 4 GB RAM,  wyposażony w dedykowaną kartę wideo;
   • W przypadku kursu “Python: Programowanie i Sztuka”: Procesor Intel 1.6 GHz lub AMD; 4 GB RAM,  wyposażony w dedykowaną kartę wideo;
   • W przypadku kursu “Stwórz grę w Roblox”: Procesor Intel i3 gen 10 lub ekwiwalent, 8 GB RAM, SSD 256 GB.  
  • Zalecane parametry techniczne komputera dla każdego z wyżej wymienionych kursów: Procesor Intel i5 2.3 GHz lub ekwiwalentny procesor AMD, 8 GB RAM, karta graficzna Nvidia GeForce MX250 lub ekwiwalentna karta AMD
 2. Usługodawca udziela wsparcia technicznego w zakresie niezbędnym do realizacji Kursu. Spełnienie minimalnych wymogów technicznych z ust. V pkt 1 a-d jest wymagane przez zawarciem umowy i jest warunkiem uczestnictwa w Kursie. 
 3. W Kursie mogą brać udział Uczniowie w wieku od 4 do 12 roku życia, przy czym Uczniowie mogą brać udział jedynie w Kursach odpowiadającym ich grupie wiekowej – zgodnie z informacjami zamieszczonymi w Serwisie. 
 4. W przypadku zawarcia umowy udziału w Kursie, który jest nieodpowiedni dla danej grupy wiekowej, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ten wybór. Usługodawca może zaproponować Użytkownikowi inny kurs odpowiedni dla danej grupy wiekowej, jeśli w swojej ofercie posiada taki kurs. 
 5. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Usług może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z korzystania sieci Internet, a także rekomenduje Użytkownikom podjęcie odpowiednich kroków celem jego zminimalizowania.
 6. Koszty dostępu do Internetu ponosi Użytkownik, także w przypadku korzystania z Internetu za pomocą telefonu komórkowego.
 7. Usługodawca wykorzystuje pliki cookies wyłącznie w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Serwisu przez Użytkownika, a w szczególności w celu:
  • dostosowania Serwisu do potrzeb Użytkowników; oraz
  • tworzenia statystyk oglądalności podstron Serwisu.
 8. ​​Użytkownik wyraża zgodę na udostępnienie przez Ucznia dźwięku i wizji na swoim urządzeniu teleinformatycznym, w celu odbycia Lekcji grupowej z Tutorem.
 9. Lekcje grupowe odbywane w ramach Kursu odbywają się zgodnie z harmonogramem udostępnionym Użytkownikowi przed rozpoczęciem Kursu.
 10. Nieobecność na Lekcji grupowej odbywanej w ramach Kursu traktowana jest, jak lekcja odbyta i przepada.
 11. Liczba Uczniów mogących wziąć udział w Lekcji Grupowej jest limitowana i nie może być wyższa niż 6 Uczniów.
 12. W ramach uczestnictwa w Kursie, Usługodawca udostępnia Uczniowi materiały dydaktyczne potrzebne do udziału w Lekcji Grupowej.

VI. Prawa i obowiązki Użytkownika i Ucznia 

 1.  Użytkownik oraz Uczeń zobowiązani są do:
  • korzystania z Serwisu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania;
  • korzystania z Serwisu w sposób zgodny z przepisami prawa polskiego oraz postanowieniami Regulaminu;
  • informowania Usługodawcy  o wszelkich usterkach Serwisu;
  • niepodejmowania prób złamania zabezpieczeń Usług Serwisu;
  • niemodyfikowania i nieingerowania w jakimkolwiek stopniu w kod źródłowy oprogramowania Serwisu;
  • nieingerowania w bazy danych dostępnych poprzez Serwis;
  • niemodyfikowania w jakimkolwiek celu znaków towarowych, opisów oraz pozostałych danych i przedmiotów praw własności intelektualnej zawartych na stronie internetowej Serwisu;
  • niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych, w szczególności podczas Lekcji grupowej, takich jak przedstawiających: treści pornograficzne, treści propagujące przemoc, nawołujące do nienawiści, obraźliwe lub naruszające prawo do prywatności; 
  • niezamieszczania treści lub wypowiedzi mających charakter reklamy lub o charakterze komercyjnym, naruszających dobre obyczaje lub dobry wizerunek Usługodawcy lub Serwisu;
  • uczestniczenia w Lekcji grupowej w sposób merytoryczny, uprzejmy oraz zgodny z materiałami opracowanymi w Serwisie;
  • nienagrywania Lekcji grupowych;
  • nieudostępniania innym podmiotom materiałów dydaktycznych stanowiących integralną część Kursu;
  • niekopiowania i wykorzystywania materiałów dydaktycznych w inny sposób aniżeli w celu korzystania z Usługi;
  • niewykorzystywania Usługi w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy
 2. Użytkownik ma prawo do: 
  • nieprzerwanego dostępu do Serwisu, z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu; 
  • odstąpienia od zawartej Umowy w terminie 14 dni od jej zawarcia, z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu

VII . Własność intelektualna 

 1. Usługodawcy przysługuje całość praw autorskich majątkowych do wszelkich utworów wykorzystywanych w Serwisie oraz Kursach. 
 2. Wszelkie kopiowanie, dystrybucja i inny użytek treści zawartych w Serwisie oraz Kursach bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy jest zabroniony. 

VIII. Reklamacje 

 1. Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji związanej z wykonywaniem Usług przez Usługodawcę. 
 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno być wniesione w formie elektronicznej na adres email kontakt@kodingnext.com
 3. Przedmiotem reklamacji może być zarzut wadliwego wykonania Usługi przez Usługodawcę, niezgodnie z warunkami i zasadami określonymi w Regulaminie.
 4. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać oznaczenie Użytkownika oraz przedmiot reklamacji, którego reklamacja dotyczy.
 5. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od jej otrzymania i udziela na nią odpowiedzi pisemnej na adres podany w zgłoszeniu reklamacyjnym. 

IX. Dane osobowe  

 1. Dane Użytkowników i Uczniów – w zakresie w jakim stanowią dane osobowe w rozumieniu przepisów prawa – są przetwarzane przez Usługodawcę jako administratora danych.
 2. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników i Uczniów odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE [ogólne rozporządzenie o ochronie danych]), a także niniejszym Regulaminem i Polityką Prywatności.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu korzystania z serwisu, zawarcia i wykonywania Umowy.

X. Odpowiedzialność Usługodawcy

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania Użytkownika bądź Ucznia. 
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za efekty edukacyjne związane z udziałem w Kursie.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne w sprzęcie komputerowym lub mobilnym Użytkownika lub Ucznia, które uniemożliwiają mu korzystanie z Serwisu lub Kursu.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu naruszenia praw osób trzecich oraz wyrządzenia osobom trzecim szkody na skutek lub w związku z działaniami prowadzonymi przez Użytkownika lub Ucznia, w szczególności w przypadku naruszenia przez Użytkowników lub Uczniów praw autorskich i innych praw własności intelektualnej przysługujących osobom trzecim.
 5. Usługodawca dokłada należytej staranności wynikającej z profesjonalnego charakteru jego działalności przy wyborze Tutorów. W szczególności Usługodawca dokonuje weryfikacji wskazanych osób polegającej na sprawdzeniu wiedzy i umiejętności Tutorów. 
 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu Serwisu oraz przerwy w prowadzeniu Kursu mające miejsce na skutek działania siły wyższej rozumianej jako zdarzenie, którego nie dało się przewidzieć i którego skutkom nie dało się zapobiec. W przypadku wystąpienia przypadku siły wyższej Usługodawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Użytkownika o przerwie w świadczeniu Usługi i podania jej przyczyny.

XI. Prawa i obowiązki Usługodawcy 

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do: 
  • przejściowego zaprzestania świadczeń nieodpłatnych, w związku z pracami serwisowymi bądź innych nieprzewidzianych zdarzeń, które mogą wpływać na świadczoną Usługę; 
  • wysyłania na adres email Użytkownika komunikatów technicznych, prawnych, organizacyjnych oraz transakcyjnych związanych ze świadczeniem Usługi; 
  • zablokowania dostępu do Usługi, jeśli Użytkownik korzysta w niej w sposób niezgodny z Regulaminem. 
 2. Usługodawca zobowiązany jest do:
  • zapewnienia dostępu do Serwisu; 
  • organizacji i przeprowadzenia Kursu w terminie wskazanym Użytkownikowi przed jego rozpoczęciem; 
  • dostarczenie Użytkownikowi potrzebnych do odbycia kursu materiałów dydaktycznych w formie cyfrowej
  • wybierania Tutorów przeprowadzających lekcje w ramach Usługi z zachowaniem należytej staranności. 

XII. Procedura zgłaszania bezprawnych treści 

 1. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za charakter, poprawność, kompletność, dokładność oraz przydatność i zawartość merytoryczną zamieszczonych przez siebie treści w Serwisie lub podczas i w związku z udziałem w Kursie oraz uczestnictwo w Lekcjach grupowych. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści, z zastrzeżeniem art. 14 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Zamieszczane Treści nie wyrażają poglądów Usługodawcy oraz nie powinny być utożsamiane z jego działalnością.
 2. W przypadku powzięcia przez Użytkownika informacji o fakcie zamieszczenia w Serwisie bądź w czasie i w związku z trwaniem Kursu treści naruszających Regulamin, powinien on niezwłocznie zgłosić taki fakt, kontaktując się z Usługodawcą pod adresem e-mail: kontakt@kodingnext.com
 3. Zabronione jest zamieszczanie w ramach Serwisu lub podczas i w związku z trwaniem Kursu bezprawnych treści lub treści, z którymi jest związana bezprawna działalność, a w szczególności treści, które stanowią utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, naruszanie przepisów obowiązującego prawa, naruszenie dóbr osobistych osób fizycznych lub osób prawnych w rozumieniu Ustawy – Kodeks Cywilny. 
 4. O ile inaczej wyraźnie nie postanowiono, Użytkownikowi nie należy się żadne wynagrodzenie z tytułu zamieszczenia treści w Serwisie bądź w czasie i w związku z trwającym Kursem.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do uniemożliwiania dostępu do tych treści, co do których, opierając się na doniesieniach osób trzecich lub odpowiednich organów stwierdzono, że są one bezprawne lub jest z nimi związana bezprawna działalność. Niemniej jednak należy mieć na względzie, że Usługodawca nie prowadzi uprzedniej oraz bieżącej kontroli zamieszczanych Treści.
 6. W przypadku, gdy w wyniku zamieszczenia przez Użytkownika w ramach Serwisu danej treści dojdzie do naruszenia praw osób trzecich lub przepisów obowiązującego prawa lub wyrządzenia osobie trzeciej szkody przez Użytkownika, Użytkownik jest zobowiązany do pełnego pokrycia szkody poniesionej w związku z tym naruszeniem przez Spółkę.

XII. Odstąpienie od Umowy i rozwiązanie Umowy

 1. Umowa wygasa z chwilą zakończenia świadczenia Usługi. 
 2. W razie naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu, Usługodawcy przysługuje prawo do rozwiązania Umowy bez wypowiedzenia, ze skutkiem natychmiastowym. Rozwiązanie Umowy staje się skuteczne z chwilą złożenia Użytkownikowi oświadczenia w formie pisemnej. W przypadku określonym w zdaniu poprzednim, Użytkownikowi nie przysługuje zwrot należności z tytułu nabycia odpłatnej Usługi. 
 3. Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu Ustawy – Kodeks cywilny, który zawarł Umowę, ma prawo odstąpienia od Umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty jej zawarcia. Użytkownik ten może odstąpić od Umowy składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni od zawarcia Umowy, z zastrzeżeniem ust. 4 . Oświadczenie to powinno zostać złożone w formie dokumentowej na adres e-mail:….. 
 4. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

XIII. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.06.2023 r. 
 2. Informacje o zmianie Regulaminu zostanie przekazana za pośrednictwem korespondencji e-mail lub poprzez przekazanie jasnej i wyraźnej informacji na stronach Serwisu, w obu przypadkach, z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem. Zmiany wchodzą w życie w dacie wskazanej w informacji, o której mowa w niniejszym ustępie. 
 3. Użytkownikowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian w zakresie usług nieodpłatnych, przysługuje uprawnienie do rozwiązania Umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o zmianie Regulaminu. 
 4. Do usług odpłatnych aktywnych przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu, stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu dotychczasowym.
 5. Regulamin podlega prawu polskiemu. 
 6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisu o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Kodeksu cywilnego i inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
Koding Next ×